NTT DOCOMO “docomo Palette UI”

docomo_04_concept

docomo_01_concept

docomo_02_concept

docomo_06_concept

docomo_07_concept

docomo_08_concept

CREDIT
Creative Director: Seiichi Hishikawa

Director: Yutaka Obara
Designer: Takaharu Shimizu
Producer: Keiko Iino, Kenji Hayakawa

CLIENT
NTT DOCOMO, INC.

More Projects