“seesaw” 50 Posters Project

120828_seesaw_001

120828_seesaw_002

120828_seesaw_003

120828_seesaw_004

120828_seesaw_005

120828_seesaw_006

120828_seesaw_009

CREDIT
Art Director: Seiichi Hishikawa, Yusuke Kobayashi

Designer: Seiichi Hishikawa, Yusuke Kobayashi, Takaharu Shimizu, Yutaka Obara, Tomoya Kamiko, Natsumi Suzuk, Mizue Kawamura, Ai Nator, Takashi Ueno

CLIENT
VESUVIUS

More Projects