Sony VAIO® Fit – Developer’s Video

SonyVAIO-Fit_Developers001

SonyVAIO-Fit_Developers003

SonyVAIO-Fit_Developers005

SonyVAIO-Fit_Developers006

SonyVAIO-Fit_Developers007

SonyVAIO-Fit_Developers008

CREDIT
Director: Tetsuro Tsuji

Creative Team: Nobuhiro Jogano(Sony Corporation), Chiya Watanabe(Sony Corporation)
Promotion Director: Yoko Morita(Sony Corporation)
Cinematographer: Tetsuro Tsuji , Yoshitaka Murakami
Lighting Director: Tatsuniwa Doi
Editing: Tetsuro Tsuji
CGI: Tetsuro Tsuji
Sound Designer: Takahisa Mitsumori
Assistant Diretor : Hirotatsu Koarai
Producer: Kenji Hayakawa(glows Inc.), Koji Karatsu, Noritaka Moriguchi
Production Manager: Wataru Miyake(glows Inc.)
Production: DRAWING AND MANUAL

CLIENT
Sony Corporation

More Projects